شنبه، 29 تیر 1398

انتخاب نائب رئيس، رييس كميته داوران و رييس كميته آموزش شطرنج شهريار

انتخاب نائب رئيس، رييس كميته داوران و رييس كميته آموزش شطرنج شهريار

 

جناب آقاى مروج طى احكام جداگانه اى نائب رييس هيات شطرنج را بهمراه مسئولين كميته هاى داوران و استعداد يابى منصوب كرد. در اين احكام سركار خانم نيلوفر احمد زاده بعنوان نائب رئيس و مسئول امور بانوان، جناب آقاى حسين تقوى بعنوان رئيس كميته آموزش و مسئول استعداديابى و جناب آقاى ميلاد مظفر بعنوان رئيس كميته داوران و مسئول برگزارى مسابقات انتخاب و معرفى شدند.تغيير رييس هيات شطرنج شهريار

تغيير رييس هيات شطرنج شهريار

 

رييس هيات شطرنج شهريار تغيير يافت

 

 

با پيشنهاد رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهريار و موافقت رييس هيات شطرنج تهران، طى حكمى جناب آقاى مهندس سيد مهدى مروج به سمت رييس شطرنج شهرستان شهريار انتخاب شدند.

در اين حكم ضمن تقدير و تشكر از زحمات جناب آقاى محمود محرابى، بر رشد و توسعه شطرنج شهرستان شهريار با استفاده از تجارب جناب آقاى مروج تاكيد شده است.