پنج شنبه، 4 مرداد 1403

هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه غیرریتد هیئت شطرنج شهریار

5 خرداد 1402

 

مقام اول:افشین محمدپور

مقام دوم:فرج‌الله کشاورز

برتر پیشکسوت:داوود چناری

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

12 خرداد 1402

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:سعید مستی‌راده

مقام سوم:شاهین مهندسی

برتر پیشکسوت:اباصلت خیبری

برتر بانوان:صبا کارگرآریان

برتر زیر 12 سال:ایلیا عظیمیان قهرمانلو

برتر زیر 10 سال:یزدان پارسامقدم

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

نتیجه نهایی مسابقه هفتگی سریع غیرریتد هیئت شطرنج شهریار

29 اردیبهشت 1402

 

مقام اول:افشین محمدپور

مقام دوم:محمد ایزدی

برتر پیشکسوت:غلامحضرت نورمحمدی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار:مسابقه هفتگی

 

نتیجه نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

28 اردیبهشت 1402

 

مقام اول:سروش اسماعیلی

مقام دوم:مهدی رحیمی

مقام سوم:نادر محمودی

برتر پیشکسوت:غلامحضرت نورمحمدی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

نتیجه نهایی مسابقه  سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

21 اردیبهشت 1402

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:صبا کارگری آریان

مقام سوم:محمدجواد غفوری

برتر پیشکسوت:غلام حضرت نورمحمدی

برتر بانوان:صبا سوادچی

برتر زیردوازده سال:محمدرضا کاووسی

 

 

"هیئت شزرنج شهریار:مسابقه هفتگتی

نتیجه نهایی ششمین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

15اردیبهشت1402

 

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

نتیجه نهایی پنجمین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

8 اردیبهشت 1402

 

 

مقام اول:سروش اسماعیلی

مقام دوم:حسین مهران

مقام سوم:داوود چناری

برتر پیشکسوت:صابر رادنژاد

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

نتیجه نهایی چهارمین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

1 اردیبهشت 1402

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:حسین مهران

مقام سوم:افشین محمد پور

برتر پیسکسوت:داوود چناری

 

 

هیئت شطرنج شهریارمسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

نتیجه نهایی دومین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

18فروردین1402

 

مقام اول:ایلیا حجتی

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"