پنج شنبه، 4 مرداد 1403

شرط مهم شركت كنندگان در مسابقات داراي محدوديت ريتينگ

بخشنامه:

?با توجه به مصوبه كميته فني مورخ ٢٤ تيرماه، از اين پس در تمامي مسابقاتي كه حدودي از درجه بين المللي فيده به عنوان شرط حضور در مسابقه تعريف ميشود ( براي مثال: مسابقات ويژه بازيكنان زير ١٨٠٠) تنها بازيكناني اجازه حضور خواهند داشت كه در طول دو سال قبل، از آن درجه بين المللي فراتر نرفته باشند.

 

? همچنين در مسابقات آزاد در صورت تعريف جوايز مختلف ( براي مثال: جايزه ويژه براي بازيكن زير ١٨٠٠ كه بيشترين امتياز را آورده باشد) نيز شرط ذكر شده برقرار است. اين بخشنامه از ابتداي مردادماه ٩٨ تا اطلاع ثانوي لازم الاجرا است و با متخلفين به شكل قانوني برخورد خواهد شد.