جمعه، 4 خرداد 1403

مسابقه هفتگی

نتیجه نهایی مسابقه  سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

21 اردیبهشت 1402

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:صبا کارگری آریان

مقام سوم:محمدجواد غفوری

برتر پیشکسوت:غلام حضرت نورمحمدی

برتر بانوان:صبا سوادچی

برتر زیردوازده سال:محمدرضا کاووسی

 

 

"هیئت شزرنج شهریار:مسابقه هفتگتی

نتیجه نهایی ششمین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

15اردیبهشت1402

 

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

نتیجه نهایی پنجمین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

8 اردیبهشت 1402

 

 

مقام اول:سروش اسماعیلی

مقام دوم:حسین مهران

مقام سوم:داوود چناری

برتر پیشکسوت:صابر رادنژاد

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

نتیجه نهایی چهارمین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

1 اردیبهشت 1402

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:حسین مهران

مقام سوم:افشین محمد پور

برتر پیسکسوت:داوود چناری

 

 

هیئت شطرنج شهریار