پنج شنبه، 10 اسفند 1402

هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

26خرداد1402

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:محمد مهدی چواری

برتر پیشکسوت:فرج‌الله کشاورز

برتربانوان:صبا سوادچی

برترزیر12سال:هادی هوشیار

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

 

19خرداد1402

 

 

مقام اول:سروش اسماعیلی

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:غلام حضرت نورمحمدی

برتر بانوان:صبا کارگری آریان

برتر زیر12سال:ایلیا عظیمیان قهرمانلو

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتدهیئت شطرنج شهریار

12خرداد1402

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:سعید مستی زاده

مقام سوم:شاهین مهندسی

برتربانوان:صبا کارگری آریان

برتر پیشکسوت:اباصلت خیبری

برترزیر12سال:ایلیا عظیمیان قهرمانلو

برترزیر10سال:یزدان پارسامقدمهیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه غیرریتد هیئت شطرنج شهریار

5 خرداد 1402

 

مقام اول:افشین محمدپور

مقام دوم:فرج‌الله کشاورز

برتر پیشکسوت:داوود چناری

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

12 خرداد 1402

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:سعید مستی‌راده

مقام سوم:شاهین مهندسی

برتر پیشکسوت:اباصلت خیبری

برتر بانوان:صبا کارگرآریان

برتر زیر 12 سال:ایلیا عظیمیان قهرمانلو

برتر زیر 10 سال:یزدان پارسامقدم

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"