شنبه، 4 خرداد 1398

مسابقه نیمه سریع هیات شطرنج شهریار به مناسبت نیمه شعبان باقهرمانی استادجوادلواسانی دبیرهیات شطرنج شهریار به پایان رسید

درایندوره ازمسابقه نیمه سریع هیات شطرنج شهریار که درروز جمعه مورخ 1398/2/6درمحل هیات شطرنج شهریاربرگزارشد 40نفرازعلاقمندان به این رشته درهفت دوربه رقابت پرداختندکه درنهایت استادجوادلواسانی دبیرمحترم هیات شطرنج شهریار به مقام قهرمانی رسید.7نفررده بندی به دریافت جایزه نایل آمدند وبه تمامی رده های سنی نیز جوایز ارزنده ای اهدا شد