شنبه، 4 خرداد 1398

برگزاری کلاسهای عمومی شطرنج ازآمادگی تاپیشرفته توسط جوادلواسانی مربی درجه 1فدراسیون شطرنج

برگزاری منظم کلاسهای هیات شطرنج شهریار باجدیدترین متدهای فدراسیون شطرنج وباتدریس استادجوادلواسانی دانش آموخته دانشگاه شطرنج فدراسیون همه روزه برگزارمیشود.

 

علاقمندان میتوانند با مشاوره وتعیین سطح کاملا رایگان همه روزه به محل هیات شطرنج شهریار مراجعه نمایند.